Länk till Statuter för val av hembygdsstipendiat

Stadgar (finns även som pdf)

1§ Jämtlands-Härjedalens Gille är en sammanslutning av jämtar och härjedalingar i Uppsala med omnejd med ändamål att hos sina medlemmar verka för vidmakthållande av intresset för och samkänslan med hembygden, samt befordra sammanhållningen till nöje och gemensam nytta.

2§ Medlemskap i Gillet kan vinnas genom anmälan till styrelsen av varje jämte och härjedaling samt person som genom härstamning, äktenskap eller på annat sätt känner sig knuten till Jämtland eller Härjedalen.

3§ Gillets verksamhet handhaves av en styrelse, bestående av fem, högst sju ledamöter. Styrelsen är beslutmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

4§ Gillet sammanträder minst två gånger om året. Medlem äger rätt att vid Gillets sammankomster medtaga gäster. Årsmöte hålls den 12 mars, varvid ordförande samt därutöver fyra till sex ledamöter utses. Vidare väljs vid årsmötet två revisorer och en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning. Vid årsmötet föredrages verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för föregående år. Därvid bestämmes även årets medlemsavgift.

5§ Styrelsen fördelar inom sig föreliggande arbetsuppgifter, bland dem att vara kassaförvaltare. Styrelsen är gemensamt ansvarig för sina beslut i frågor som gäller Gillets ekonomi.

6§ Föreningens verksamhet omfattar kalenderår. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren, var för sig.

7§ Ur Gillets Hembygdsfond utdelas pris eller utmärkelse till i landskapen Jämtland och Härjedalen verksam fysisk eller juridisk person, som enligt vad Gillet finner har gjort en för hembygden värdefull insats.

8§ Till fonden föres frivilliga bidrag och donationer samt viss del av senaste verksamhetsårets överskott i enlighet med årsmötets beslut.

9§ Fondens medel placeras helt eller delvis räntebärande i bank eller på annat lämpligt sätt i enlighet med styrelsens bedömning.

10§ Förslag till användande av fondens medel ställs till styrelsen senast den 1 mars. Styrelsen meddelar medlemmarna förslagen i samband med kallelse till årsmöte. Beslut om användande av fondmedel fattas av årsmötet. Förfarandet vid val av stipendiat regleras i statuter.

11§ Kallelse till sammanträde sker minst en vecka i förväg genom skriftligt meddelande.

12§ Ändring av dessa stadgar sker efter samstämmiga beslut vid två på varandra följande gilles- sammanträden.

13§ Upplöses Gillet skall Hembygdsfondens medel gå till Jämtlands läns museum. Övriga tillgångar skall tillfalla föreningen Heimbygda i Östersund eller disponeras för något kulturellt ändamål, som gagnar Jämtland och Härjedalen.

_______________

Stadgarna är antagna vid Gillets bildande 1946 och därefter reviderade 1980, 1998 och 2011.