Historik

Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala grundades 1946. Ett 30-tal jämtar och härjedalingar samlades den 26 september i Hantverksföreningens lokaler för att bilda denna landskapsförening och att äta surströmming och detta datum räknas som JH Gilles stiftelsedatum.

Vid 50-årsjubileet 28 september 1996 skrev Karl-Erik Sunding en krönika om JH Gille:

En liten återblick på vad som sig i Gillet tilldragit haver under gångna 50 år.

Det första protokollförda sammanträdet hölls den 21 sept. 1946 och anses som stiftelsedatum för Gillet. Ett 30-tal jämtar och härjedalingar hade då samlats i Hantverksföreningens lokaler för att bilda denna landskapsförening och att äta surströmming.

Till samkvämet hade en redan befintlig interim-styrelse kallat, och som leddes av licentiaten Lars Faxén och i övrigt bestod av: landsfiskalen Anders Holmquist, kandidaten Lars Magnus Holmbäck, byggmästaren Eric Bäckman samt fröken Frida Myrnäs och fru Esther Webiörn. Man lägger särskilt märke till tituleringarna i de gamla protokollen. Följande år den 8 febr. 1947 på årsmötet å dåvarande Hushållsskolan, blevo dessa personer tillika med fru Karin Persson valda till Gillets första styrelse och med Lars Faxén som ordf. Efter mötesförhandlingarna underhölls 60-talet gäster med vacker fjällfilm av Nils Thomasson från Åre. Kvällen avslutades med sång och dans.

Nils Thomasson var en god fotograf och fjällkarl som i många år, ofta med sin familj bevista Gillets årsmöten och där visa sina filmer samt berätta om livet i renlandet.

Vad är då syftet med denna förening? Detta framgår av § 1 i Gillets stadgar som lyder: 'Jämtlands-Härjedalens Gille är en sammanslutning av jämtar och härjedalingar i Uppsala med omnejd med ändamål att hos sina medlemmar verka för vidmakthållande av intresset för och samkänslan med hembygden, samt befordra samman hållningen till gemensam nytta och trevnad.' Numera kan även andra som bott och verkat i Jämtland och Härjedalen och känner samhörighet med bygden vinna medlemskap.

Man har samlats till stadgeenligt två sammankomster per år, årsmöte i febr.-mars och surströmmingsfest i sept. Därutöver har förekommit utflykter i Upplandsbygden, vårfester samt andra tillfällen för samvaro till nytta och trevnad.

Förutom att vi nu firar 50 år har följande jubileer hållits. 20 år firades i samband med årsmötet den 18 mars 1966 å hotell Hörnan, där Håkan Håkansson agerade Bellman och Karin Sjöberg, Ulla Winblad. Vid 25-årsjubileet som avhölls på Hammarskog 1971 instiftades en fond,som har till ändamål att stödja verksamheten vid Jämtlands läns museum. Den 27 sept. 1986 samlades 59 gäster på Eklundshof för att begå 40-års jubiléet. Nils H. Lundgren nedrest från Östersund, uppvaktade med bordsstandar ”Östersund 200 år” och höll därtill en historik över Östersunds tillblivelse. Anna-Maj Larsson över lämnade nyrenoverade och nytillverkade bordsflaggor. Birgitta Grönblad förärade Gillet en ordf.klubba. Nils Bååthe gratulerade med ett Jämtlandsvapen. Och ur fonden översändes 5000:- kronor till Jämtlands läns museum, som under året fyllt 100 år.

Vid genomgång av Gillets tillgängliga protokoll har ytterligare antecknats. Våra bordsflaggor är en gåva av Ragnar Olsson, Östersund 1947. Vår sångbok som bl.a. innehåller dikter av Frida Myrnäs och Alan Kristenson f.d. medlemmar, presenterades första gången på årsmötet 1956.

Gillets ordföranden under 50 är har varit: Som tidigare nämnts började Lars Faxén 1946, efterträddes 1951 av Adolf von Essen, Bertil Flemström kom 1954, Rudmar Thunell 1962, Erik Eriksson tillträdde 1973, Nils Simonsson 1983, Nils Mathias Nilsson 1985, Karin Sjöberg fick förtroendet 1988 och Gillets nuvarande ordf. Sören Grundström 1994.

För att få in något av den Jamtska dialekten i krönikan kan jag inte avhålla mig ifrån att återge en kallelse till årsmöte, skrivet av dåvarande Gillevärden Rune Eriksson, bördig från Revsund.Jag citerar:

"Årsmöte, lördag den 7 febr 1959 kl. 19,00 Hotell Hörnan.

Då ske mae råkes å vaeli styrelsa å revisoran å suppleantan å tocke dän, maen de ske gå fort, för mae ske mest ha artut. N'Erik Ersa frå Ström ske berätt om når haen va,mae ryssa oppi Nordpoln, å som dae vejt, e'n huskut taelabörg å språkfiru å haen ha mytjer fin å maerskvaeru bilda te viis.

Mae ske sjoong å spaela å daens så de tar elln ti tussom. Å så ske're vae e riktut e kalas: stutan å baetan ta alle de slag, rejnstejka å dricke, kaffe å tårta. De kååst baere ällov kroon hejle kalase- fast drickan å staerske kom åtat förstås, för dom som nöti.

Ringan opp 45876 ell 46621 å anmelan deck uttan töver, sejnest n 5/2. Å tagan mae deck a gåmå å n måbru å ongan å främmene. Fala vaelkömen allehop.

Styrelsa."

Detta var en kallelse från 50-talet. Nu är det 90-tal och vi är kallade att fira Gillets första 50 år. Vi tillönskar jubilaren många framtida fina år av samkänsla med och intresse för hembygden.

Den legendariske samefotografen Nils Thomasson, som nämns i krönikan var hedersledamot i JH Gille och förekommer i ett par tidningsartiklar från 1950 och 1951, då JH Gilles 5-årsjubileum firades.

Nu har JH Gille firat både 60- och 65-år. Vid 60-årsjubileet underhöll skådespelaren vid Uppsala stadsteater, Göran Engman, och hans parhäst Kettil Medelius. Vid 65-årsjubileet uppträdde Bengt-Eric Norlén, Myrviken, och Olle Hemmingsson, Gärdsta. Den senare har gjort bejublade framträdanden tillsammans med sin ackompanjerande traktor, vilket kan ses i detta inslag filmat av JH Gilles förre ordförande Ando Sundelin. Vid jubileet ersattes traktorn av inspelad dito.

Sedan 1996 har JH GIlle anordnat hemvändardagar med några års mellanrum och varje år sedan 1999 delas ett hembygdsstipendium ut.

Dåvarande sekreteraren Carl-Göran Sundstedt påbörjade i mars 1993 medlemsorganet AVISEN, under namnet "Jämtland/Härjedalen - AVISEN", och det har sedermera fått sin fortsättning, men har under hand kommit att kallas endast Avisen. Innehållet har i någon mån ändrats, genom att medlemsbladet numera har mindre allmänt historiskt återblickande material, utan snarare innehåller mer av föreningshistorik och för föreningens verksamhet aktuella ämnen. Nu utkommer Avisen med fyra nummer per år.

För att ge en liten bild av bredden och hur diversifierade ämnen som förekommit må det räcka med att här ge några exempel:

 • Vidar Reinhammar: "Om mål och dialekt i Jämtland" (årsmötet den 16 mars 1997, Mattsgården i Gamla Upsala);
 • Arne Samuelsson: "Om dr. Westerlund och Storlien" (adventskaffe den 5 december 2000, Samariterhemmet)
 • Marit Åhlén: "Om Frösöstenen" (vårmöte den 29 maj 2001, Gustaf Adolfsakademin i Upsala).

  Exemplen utvisar även hur varierande lokaler som nyttjats för sammankomsterna. Något av det mest kuriösa i fråga om lokaler var för övrigt att Gillet den 3 maj 2000 å stadsteaterns i Upsala teatercafé fick en specialföreställning av Allan Edwalls visor i pjäsen "Kom skall vi tycka om varandra", i framförande av Göran Engman, till musik av Jan Bandel. Nämnas kan även att vårmötena de senaste åren har tenderat att bli något av musikaliska salonger, exempelvis vårmötet den 24 maj 2005, där Peterson-Bergers "Vid Frösö kyrka" grundligt analyserades.

  I Avisen kan man läsa om aktiviteterna under senare år.

  År 2005 inköptes en republikflagga av den större modellen. Den kan, försedd med för ändamålet lämplig stör, användas för paradering vid högtidligare tillfällen, vid begravningar, eller rentav upphissas i en lagom hög flaggstång. Investeringen i flaggan kan ses som ett led i Gillets allmänna strävan att framhäva hembygden, och i den delen har republiken med sin trikolor (Jamtland, Ravund och Härjeådalen) kommit att få ett allt större symbolvärde.

  Efter de ordförande som nämns i krönikan vid 50-årsjubileet har JH Gille haft följande orlstyra:

  • Karin Alsén 1999-2005
  • Ando Sundelin 2005-2012
  • Eva Hjelm 2012-2022
  • Mats O Karlsson 2022-